Đang tải dữ liệu...
VIDEO
Fanpage

Không hạn chế số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Không hạn chế số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Người nhận tiền chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam không bị hạn chế số lượng, được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Thủ tục nhận tiền của người thân ở nước ngoài?

Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối quy định: “Chuyển tiền một chiều là các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hay từ Việt Nam ra nước ngoài qua ngân hàng, qua bưu điện mang tính chất tài trợ, viện trợ hoặc giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chi tiêu cá nhân không liên quan đến việc thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu về hàng hoá và dịch vụ”.

Như vậy, việc thân nhân của bạn đang sinh sống ở nước ngoài chuyển cho bạn một khoản tiền lớn để mua nhà là việc chuyển tiền một chiều; việc chuyển tiền này phải thông qua ngân hàng, qua bưu điện và tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 ngoại tệ của người cư trú là cá nhân ở Việt Nam thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được sử dụng cho mục đích cất giữ, mang theo người, gửi vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép; trường hợp là công dân Việt Nam được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối cũng quy định: “Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ, gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, rút tiền mặt để cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác, sử dụng cho các mục đích theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng tiền chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam. Để nhận tiền từ nước ngoài gửi về, bạn cần mở tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và thân nhân của bạn ở nước ngoài tiến hành chuyển tiền qua Ngân hàng vào tài khoản của bạn mở ở Việt Nam. Khoản ngoại tệ này bạn có thể rút tiền mặt để cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam để mua nhà. Bạn cũng cần lưu ý: Việc giao dịch (mua nhà) phải thực hiện bằng đồng Việt Nam, không được dùng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán.

Khoản 8.1, Mục III Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định “Thu nhập được miễn thuế từ kiều hối là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước” . Theo quy định này, khi nhận khoản tiền do thân nhân gửi về, bạn được miễn Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, để nhận tiền từ nước ngoài gửi về, bạn sẽ phải trả cho Ngân hàng một khoản phí dịch vụ. Mức phí này do các Ngân hàng quy định cụ thể.

Luật sư Phạm Văn Thân